Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

W skrócie – decyzja środowiskowa – jest dokumentem, który określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Mówiąc wprost określa warunki, pod względem środowiskowym, jakie muszą zostać spełnione aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana, jak najmniej szkodząc środowisku.

Definicja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa jest wydawana na wniosek inwestora. Po złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed złożeniem wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan został uchwalony.

Jeżeli planowana inwestycja nie będzie zgodna z planem zagospodarowania wtedy organ odmówi zgody na realizację przedsięwzięcia. W takim przypadku inwestor nie otrzyma wyżej wymienionych decyzji i inwestycja nie będzie mogła być realizowana.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – schematy

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko