Akty prawne, plany i programy

1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska

Uchwała Nr XX/197/19 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska”

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska

 

2. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVII/234/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielu nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXVII/234/16

 

3. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji

Uchwała nr XXXVII/296/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/296/16

 

4. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVI/219/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVI/219/16

 

5. Uchwała określająca metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXVII/295/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała XXXVII/295/2016

6. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Środa Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku.

Program Ochrony Środowiska