Informacja o podmiotach odbierających odpady

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych

Gmina Środa Śląska na podstawie zwartej umowy powierzyła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Środa Śląska na których zamieszkują firmie Chemeko Sysytem sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 6a,  NIP: 897-16-12-750 REGON: 932070230 BDO: 000005686

Odbiór nieruchomości z terenów niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązek zawrzeć stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorą wpisanym do „Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska”

W przypadku małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w miejscu zamieszkania winien on:

– wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej na część mieszkalną podając ilość osób zamieszkujących ją w celu zorganizowania przez Gminę Środa Śląska odbioru odpadów wg. stawek na osobę;

– zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przydomowego zakładu z przedsiębiorą wpisanym do Rejestru na odbiór odpadów wg pojemników o określonej pojemności

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Środa Śląska działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.