Informacja o podmiotach odbierających odpady

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych

Gmina Środa Śląska na podstawie zwartej umowy powierzyła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Środa Śląska na których zamieszkują Przedsiębiorstwu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. TRANS-FORMERS Wrocław z siedzibą 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa Nr 1.W związku ze zmianą firmy Spółki, która została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 6 października 2017 r. , Spółka wystepuje obecnie pod nazwą FBSerwis Wrocław sp. z o.o. Dane adresowe spółki nie uległy zmianie.

Odbiór nieruchomości z terenów niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązek zawrzeć stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorą wpisanym do „Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska”

W przypadku małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w miejscu zamieszkania winien on:

– wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej na część mieszkalną podając ilość osób zamieszkujących ją w celu zorganizowania przez Gminę Środa Śląska odbioru odpadów wg. stawek na osobę;

– zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przydomowego zakładu z przedsiębiorą wpisanym do Rejestru na odbiór odpadów wg pojemników o określonej pojemności

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Środa Śląska działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.