Punkt selektywnej zbiórki odpadów

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony przez FBSerwis Wrocław sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa Nr 10 na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Kryniczno Nr 93 (mapa z lokalizacją PSZOK)

Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych powstają odpady tzw. problematyczne, które należy selekcjonować i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów tj :

 • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach,środkach ochrony roślin,odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV), zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD),
 • opony,
 • odpady wielkogabarytowe ( zbędne meble, wózki, itp.)
 • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach,
 • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,
 • odpady zielone z ogrodów, trawa, liście, gałęzie z przycinki drzew itp.

Punkt selektywnego zbierania w/w odpadów funkcjonuje na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości w Krynicznie 93, gdzie odpady odbierane będą nieodpłatnie od mieszkańców gminy Środa Śląska w miesiącach:

 1. V-IX codziennie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy (w tym niedzieli), w godz. 12:00 do 20:00
 2. X-IV codziennie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy (w tym niedzieli), w godz. 10:00 do 18:00
 3.  w każdą sobotę, nie będącą dniem świątecznym odpady będą przyjmowane do PSZOK w godz. 7.00- 14.00

 

Osoby dostarczające odpady do Punktu zobowiązane są do okazania jednego z dokumentów wymienionych poniżej:

 • aktualnej informacji(zaświadczenia o wniesieniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanej z Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Miasta Środa Śląska, którego ważność to jeden miesiąc kalendarzowy
 • w przypadku osób zamieszkałych w budynkach zabudowy wielolokalowej aktualnej mieszkaniowej informacji(zaświadczenia) zaświadczenia ze strony spółdzielni/zarządcy wspólnoty  o niezaleganiu z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ostatnich 6 miesięcy

 

Przeterminowane leki, zużyte  termometry rtęciowe, należy selekcjonować i wrzucać do pojemników zlokalizowanych we wszystkich aptekach na terenie miasta Środa Ślaska.

Zużyte baterie, nośniki informacji należy przekazać w punkcie PSZOK w Krynicznie.