Nieczystości ciekłe

Najważniejsze obowiązki właścicieli nieruchomości na których powstają ścieki komunalne:
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a na terenach na których nie ma sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i sanitarnym lub budowy przydomowych urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.
Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzona do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, powinny być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikających z przepisów odrębnych a w szczególności Ustawy prawo budowlane.
Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z taką częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich przepełnienie a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód