Gminny program ONE

Nabór wniosków o dotację w ramach

Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji

rozpocznie się 25 kwietnia 2023 roku

i trwać będzie do dnia 05 maja 2023 roku

Wnioski można składać w budynku Dworca Autobusowego

w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 29

(Punkt Obsługi Klienta pomieszczenie obok filii Straży Miejskiej)

Godziny przyjęć wniosków:

wtorek 25.04.2023 w godzinach 10:00-15:00

w pozostałe dni 8:00-15:00

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Środa Śląska, którzy planują likwidację kotła stałopalnego i instalację źródeł ciepła wskazanych w poniższej tabeli.
Dotacja wynosi maksymalnie 50% poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami, przy czym nie więcej niż:

Rodzaj źródła ciepła Mieszkańcy indywidualni wspólnoty mieszkaniowe*
Pompa ciepła 7500 3000
kocioł gazowy kondensacyjny zasilany gazem sieciowym 5000 2000
kocioł gazowy kondensacyjny zasilany gazem ze zbiornika na gaz płynny 5500 2250
Zakup/dzierżawa zbiornika na gaz płynny 1500 1000/ całą wspólnotę
Kocioł olejowy 4000 1750
Piec elektryczny 4000 1650
Kocioł na biomasę 6000 1500
filtry kominowe do kotła klasy 3 lub 4 2400 4800/ zbiorczą kotłownię.
Promienniki podczerwone 2500 2500/mieszkanie
* w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, wysokość dotacji określona będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn liczby mieszkań i wysokości dotacji w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła

Ważne informacje:

 • o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejności wpływania wniosków (dzień, godzina, minuta), pod warunkiem ich kompletności, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla wnioskodawców, których inwestycja znajduje się w Granicach Obszaru Rewitalizacji – „Średzka OdNowa” na terenie Gminy Środa Śląska.
 • warunkiem otrzymania dotacji w przypadku instalacji kotła gazowego jest posiadanie na dzień złożenia wniosku dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu. Brak możliwości realizacji przyłącza gazowego
  w terminie realizacji przedsięwzięcia skutkować będzie odmową przyznania dotacji;
 • dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Usunięcie kotła ogrzewanego paliwem stałym nastąpić powinno również po zawarciu umowy;
 • dotacja do zbiornika na gaz płynny może zostać przyznana jedynie kiedy wnioskodawca ubiega się jednocześnie o dotację na wymianę pieca starej generacji na kocioł gazowy kondensacyjny;
 • dotowany zobowiązany jest do utrzymania nowego systemu ogrzewania przez okres minimum 3 lat od daty otrzymania dofinansowania;

Etapy naboru wniosków w ramach GPONE:

Etap I

 • 25.04.2023-05.05.2023 – nabór wniosków o przyznanie dotacji
 • weryfikacja merytoryczna wniosków, wizja lokalna miejsca przedsięwzięcia

Etap II

 • zawieranie umów o udzielenie dotacji
 • ogłoszenie listy wniosków zakwalifikowanych do ubiegania się o dotację i listy rezerwowej
 • realizacja przedsięwzięcia

Etap III

 • do 15 września b.r. – nabór wniosków o wypłatę dotacji
 • weryfikacja merytoryczna wniosków, wizja lokalna miejsca przedsięwzięcia

Etap IV

 • 20 września br. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia
  z listy rezerwowej (w przypadku niewykorzystania środków zaplanowanych w budżecie przez beneficjentów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w pierwszym naborze)
 • do 15 grudnia br. – ostateczny termin złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji dla beneficjentów zakwalifikowanych do ubiegania się o dotację w ramach lisy rezerwowej

Zakres dotacji

Dotacja obejmuje:

 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji,
 • koszt demontażu paleniska węglowego,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu zbiornika c.w.u.,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • w przypadku gruntownych pomp ciepła: koszt wykonania odwiertów;
 • koszt zakupu i montażu filtrów kominowych
 • koszt zakupu i montażu promienników podczerwieni

Dotacja nie obejmuje:

 • opracowania dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania,
 • budowy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych,
 • zakupu urządzeń nie stanowiących instalacji grzewczych lub źródeł ciepła w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
 • podatku od towarów i usług VAT w przypadku jeśli Beneficjent ma prawną możliwość jego odliczenia.

Wzory dokumentów

Wniosek o przyznanie dotacji – składany przed rozpoczęciem przedsięwzięcia: wniosek o dotację GPONE 2023

Załączniki:
– oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii/ciepła,
– informacja o ewentualnych uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia,
– w przypadku współwłasności – zgoda pozostałych współwłaścicieli na ubieganie się o dotację,
– w przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwała wspólnoty.

Wniosek o wypłatę dotacji – składany po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji
i zakończeniu przedsięwzięcia:
wniosek o wypłatę dotacji Gpone 2023

Załączniki:
1. Faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę;
2. Protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą przedsięwzięcia.
3. Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub instalatora.
4. Deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B)
5. W zależności od rodzaju zainstalowanego źródła ciepła:

Kocioł gazowy kondensacyjny 1. Opinia kominiarska.
2. Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub instalatora;
3. W przypadku przyłączenia do sieci gazowej – umowa dostawy gazu.
4. W przypadku instalacji zbiornika na gaz płynny – potwierdzenie zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego i protokół pierwszego odbioru technicznego sporządzony przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Kocioł na biomasę 1. Opinia kominiarska.
2. Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub instalatora;
3. Kserokopia certyfikatu energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub inną jednostkę akredytującą w państwie Unii Europejskiej, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) przetłumaczone na język polski potwierdzającego spełnienia minimum wymagań 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012;
Pozostałe 1. Certyfikaty urządzeń wymagane przepisami prawa budowlanego.

2. Dla filtrów kominowych certyfikat zgodności dla kotłów spełniających warunki ekoprojektu – karta produktu