Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Jest to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Powinien wyznaczać cele strategiczne i szczegółowe realizacji określonej wizji gminy. Cele te powinny być konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie.

Jego głównym celem jest ograniczenie emisji.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska powstał w 2016 roku. Jest zgodny z postanowieniami pakietu klimatyczno-energetycznego, przyjętego przez Unię Europejską w 2008 r.

PGN jest dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska dostępny jest tutaj