Usuwanie azbestu

Celem Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 jest:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
  azbestu,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nakłada na gminy następujące zadania:

 • uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach
  gospodarki odpadami
 • współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń
  powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,
 • przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego
  narażenia na ekspozycję azbestu
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Program.

Gmina Środa Śląska regularnie prowadzi akcję nieodpłatnego odbioru od mieszkańców wyrobów zawierających azbest.

Ilości wyrobów zawierających azbest odebrane od mieszkańców Gminy w poszczególnych latach:

Rok 2014 2015 2016 2017
Demontaż, transport i utylizacja 39,99 Mg 38,77 Mg 29,95 Mg 43,49 Mg
Transport i utylizacja 35,60 Mg 28,56 Mg 23,69 Mg 13,78 Mg

W roku 2018 do usunięcia przewidziano łącznie 88,47 Mg wyrobów zawierających azbest.