Wzory dokumentów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki do wniosku:

  •  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 4 sztuki 
  • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 —Karta informacyjna przedsięwzięcia4 sztuki;
  • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 4 sztuki;
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.
  • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.