Kontakt

 

Urząd Gminy w Środzie Śląskiej

Plac Wolności 5

55-300 Środa Śląska

Gdzie nas szukać?

Sektor A

Pokój numer 10A i 12A

Jak się skontaktować?

Numery telefonów: 71 396 07 56, 71 396 07 18

 

Do zadań Wydziału Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa należy m.in:

 • utrzymanie stałego porządku i czystości,
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i współpraca ze schroniskami w tym zakresie,
 • udział w Komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Środa Śląska w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
 • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów,
 • prowadzenie całości spraw dotyczących zadań gminy, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
  • postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacji o środowisku i jego ochronie,
  • edukacji ekologicznej,
  • opłat za korzystanie ze środowiska,
  • kontroli w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
 • zapewnienie gminie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbałość o utrzymanie czystości i porządku w gminie,
 • prowadzenie spraw dotyczących zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów,
 • nadzór nad realizacją gminnego planu gospodarki odpadami,
 • zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
 • zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.