Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Aby świadczyć usługi opróżniania szamb i wywozu nieczystości, czyli usługi asenizacyjne, należy złożyć wniosek o zezwolenie do urzędu miasta lub gminy, na terenie której terenie usługi będą wykonywane.

Warunki otrzymania zezwolenia:

 • dysponowanie odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości;
 • wywóz nieczystości prowadzony tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska;
 • wskazanie zlewni, która będzie odbierać nieczystości;
 • brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki do wniosku:

 •  zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w
  płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi
  do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport
  nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym
  bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane
  pojazdy asenizacyjne,
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania
  techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej
  wnioskiem,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 • kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej (107 zł – udzielenie zezwolenia, 53,50 zł – zmiana zezwolenia, 17 zł – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii)

REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH