Program usuwania azbestu

Odbiór azbestu w roku 2020 r.

Gmina Środa Śląska zamierza ponownie starać  się o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Środa Śląska. 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Środa Śląska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska we Wrocławiu. W związku z powyższym kompletne wnioski o dofinansowanie prac, można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej do dnia 14 czerwca 2020 r.

Złożenie niniejszej Deklaracji nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów azbestowych. Podjęcie przez Gminę Środa Śląska działań w tym zakresie jest uwarunkowane uruchomieniem procedury i pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ponadto przewiduje się weryfikację złożonych Deklaracji.

Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71-396-07-18, a wzory wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie Urzędu  i w Wydziale Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu (pok. nr 10A i 12A)

Wzory załączników (przedłożyć należy wszystkie załączniki zamieszczone poniżej):

  1. Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu
  2. Klauzula RODO
  3.  Informacja o wyrobach zawierających azbest
  4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Program usuwania azbestu dla Gminy Środa Śląska na lata 2012-2032

Podstawowym celem Programu jest realizacja głównych założeń zawartych w dokumencie „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” tj. usunięcie z terenu Gminy Środa Śląska wyrobówzawierających azbest do 2032 roku.

 

Program usuwania abzestu dla Gminy Środa Śląska na lata 2012-2032