Ochrona powietrza

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672.).

Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Zanieczyszczenia powietrza najczęściej występujące w Polsce to związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast.

Skąd bierze się SMOG?

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Składa się on ze szkodliwych substancji takich jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5, tlenki azotu, siarki, wodorotlenki.

Źródłem pochodzenia smogu jest działalność człowieka – a dokładnie tzw. niska emisja.

Niska emisja

Niską emisją nazywamy wszelkie spaliny przedostające się do powietrza na niskiej wysokości – czyli z kominów o wysokości poniżej 40 m. Większość spalin tworzących niską emisję emitowane jest na wysokości do 20 m.

Przyczyną niskiej emisji jest nieefektywne spalanie paliw (węgla, drewna, oleju), spalanie złej jakości paliw, a także spalanie śmieci w indywidualnych piecach i lokalnych kotłowniach.

Do niskiej emisji przyczynia się także transport drogowy.

Jak reagować?

Jeśli podejrzewasz, że ktoś przyczynia się do zanieczyszczania powietrza spalając odpady – niezwłocznie poinformuj o tym Straż Miejską.